Ignition System Wiring Diagram (2006-2007 3.9L Chevrolet Malibu)

NOTE: The following ignition system wiring diagrams apply only to the 2006 and 2007 3.9L V6 Chevrolet Malibu.

DIAGRAM 1: 2006 3.9L V6 Chevrolet Malibu

Part 1 -Ignition System Wiring Diagram (2006 3.9L V6 Chevrolet Malibu) Part 2 -Ignition System Wiring Diagram (2006 3.9L V6 Chevrolet Malibu)

Chevrolet Vehicles:

  • Malibu 3.9L V6
    • 2006,
      2007